יהושע טברסקי בחצר הצדיק
אבי חסידות טשרנוביל


חסידות טשרנוביל הכתה שורשים בקהילות ישראל בפלכי פודוליה, ווהלין וקיוב, ואף לחבל פולין הגיעה השפעתה
אביה של חסידות זו היה הצדיק רבי מנחם נחום המכונה - טברסקי
בתקופתו חייבה ממשלת רוסיה את נתיניה לקבוע לעצמם שמות משפחה
חסידים מספרים, שבשעה שבאו נציגי השלטון לביתו של ר' נחום זצ"ל לבחור לו שם משפחה היה מכוון ליבו לטבריה הקדושה, שבה נטעו תלמידי המגיד ממזריטש ובראשם רבי מגדיל מוויטבסק ז"ל, את אילן החסידות בארץ ישראל, והוא המגיד מטשרנוביל כינה עצמו על שם המרכז החסידי החדש, בשם טברסקי. הצדיק ר' מנחם נחום נולד בשנת ת"צ ונפטר בי'א מרחשון תקנ"ח. בן ששים ושמונה שנים היה בהסתלקותו מן העולם הזה
בנעוריו ביקר אצל הבעש"ט זצ"ל, ואחר כך יצק מים על ידיו של המגיד ר' דוב בער, שמילא את מקומו של מייסד החסידות
הוא שימש מגיד מישרים בקהילת טשרנוביל והתמסר בלהט נפשו להפיץ ממעינות רבותיו הבעש"ט ור' דוב בער זכרונם לברכה, ברחבי רוסיה. הוא נדד ממקום למקום ועורר את פזורי ישראל למידות טובות והיה משפיע עליהם להדבק בתורת החסידות. הוא עסק הרבה בפדיון שבויים, והיה משתדל ליסד מקוואות טהרה. פעם - מספרת אגדה חסידית - מכר את חלקו בעולם הבא בסך שלוש מאות רובל, ובכסף זה בנה מקווה בעירה נידחת, שלא יכלו תושביה בכוחות עצמם להכין להם מקווה טהרה
צדיקי דורו המפורסמים העריצוהו מאוד
ר' לוי יצחק מברדיטשוב זצ"ל כותב על המגיד מטשרנוביל בהסכמתו לספרו "מאור עינים": "איש אלקי מהי מנחם נחום מק"ק טשרנוביל, שיפוצו מעיינות חכמתו
ובסגנון זה רושם הקדוש ר' משולם זוסיה מאניפולי
הרב המפורסם... הישיש איש אלקי מה' מנחם נחום מטשרנוביל
הוא היה גדול בתורתו ובמסירותו לרעיונות החסידות, אבל ענו ברוחו. תום ליבו ומידותיו הנעלות היו מן המפורסמות. פרנסתו לא היתה מצויה ולא הרבה לבקש פדיונות מחסידיו
הוא היה מסתפק במועט, וכשחלה לעת זקנתו, לא היה לו כסף לקנות תרופות כדי לחזק את גופו. כאמור, בשנת תקנ"ח השיב הקדוש והטהור נפשו למרומים
אחד מראשוני החסידות נסתלק, ומורגש היה שאבד לחסידות איש גדול שיעמוד בפרץ ויגונן עליה בצילו. ספריו "מאור עיניים" ו,,ישמח לב" יצאו לאור בסמוך לפטירתו. על הספרים האלה ידובר להלן. כאן, יצוין, שחסידיו ומעריצי שמו נתנחמו בעיזבון רבם ושאבו מהם עידוד. מתוך הספרים האלה שמעו קול רבם מדבר אליהם, וצערם פג במידה מסויימת


הצדיק ר' מרדכי זצ"ל


מרדכי, בנו של ר' נחום הגדול, גדל וחונך על ברכי אביו הצדיק
אחרי הסתלקותו של המגיד, עלה על כסא המגידות של אביו הדגול והנעלה, והוא ירש את מקומו בהנהגת החסידות. הוא התפרסם לאדמו"ר, שעשה רבות למען הפצת תורתו של בעל "מאוד עינים" בין יהודי אוקרינה ופולין
המוני חסידים באו להסתופף בצילו. הוא היה ידוע בתור "בעל מופת". פזורי ישראל בפלכי רוסיה היו באים אליו לבקש עצה ותושיה והיו מצפים לברכותיו
רבים הפליגו בשבחו. אף צדיקי דורו התייחסו אל המגיד החדש מטשרנוביל בכבוד רב, והיו עולים לביתו הקדוש ללמוד מדרכי עבודתו את השם
דברי תורתו בחסידות נדפסו בספר בשם "ליקוטי תורה
הוא נסתלק למרומים בכ' אייר בשנת תקצ"ז, בגיל פ"ז. הוא שתל שמונה ארזים ביהדות רוסיה: אלה הם בניו יורשי מקומו המפורסמים שהפיצו. את תורת הבעש"ט ורעיונות חסידות טשרנוביל
          web page authored by David Twersky   davidtwer@hotmail.com     www.tavron.com