יהושע טברסקי בחצר הצדיק
שמונת קני המנורה


שמונת בניו של המגיד ר' מרדכי, שהיו לצדיקים מפורסמים, נקראו בפי קהל החסידים בשם "שמונת קני המנורה
ואלה הם האדמו"רים
הבכור הק' ר' אהרן, שירש את כסא אביו הגדול בטשרנוביל , תקמ"ז - תרל"ב
רבי משה מקוריסטשוב , תקמ"ט - תרכ"ו
רבי יעקב ישראל מטשרקאס , תקנ"ד - תרל"ו
רבי נחום ממאקארוב , תקס"ה - תרי"ב
רבי יעקב ישראל מטשרקאס , תקנ"ד - תרל"ו
רבי נחום ממאקארוב , תקס"ה - תרי"ב
רבי אברהם מטריסק , תקס"ו - תרמ"ב
רבי דוד מטולנא , תקס"ז - תרמ"ב
רבי יצחק מסקווירה , תרע"ב - תרמ"ה
רבי יוחנן מרחמיסטרובקה , תקע"ז - תרנ"ה
על שלושת בניו של המגיד ר' מרדכי מטשרנוביל, כותב ר' אהרון מרכוס, שהיה "יושב" בבעלז, והתפרסם אחר כך בתור חוקר תולדות החסידות, דברים אלה
שלושה מהם הכרתי באופן אישי: את רבי אברהם טברסקי, הידוע בשם המגיד מטריסק, רבי יצחק טברסקי מסקווירה באוקראינה, ורבי דוד טברסקי מטולנה. אנשים בעלי כשרונות גאוניים ומעלות מצויינות . (החסידות 13 2
מעריכים, שבסוף ימיו של המגיד ר' מרדכי, הגיע קהל מעריציו למאה אלף בערך
שמונת יורשיו של המגיד היו צדיקים וקדושי עליון, והצטיינו כולם בשאר רוח ובאספקלריא נהורא וניהלו את צאן מרעיתו של אביהם בחכמה ובתבונה
באותה תקופה שבמאה הי"ט, גברו רדיפות היהודים בכלל והחסידים בפרט. בניו של הטשרנובלי עמדו בפרץ. הרבו צדקה ומעשי חסד והמתיקו במידה רבה את הגזרות שנתחדשו על היהודים
כל אחד משמונת הארזים - הצדיקים סלל דרך מיוחדת בחסידות, אך כולם שמרו על המסורת הטשרנובלית, שיסודותיה היו: אהבת ישראל, אהבת תורה ואהבת ארץ ישראל          web page authored by David Twersky   davidtwer@hotmail.com     www.tavron.com