. . . מבראשית לדוד המלך, רש"י, מהר"ם מפדובה
From Adam & Eve to King David (1000 BC), Rashi (1040), Maharam of Padua (1482) ...
Sources:
Dr. Neil Rosenstein ("The Unbroken Chain")
cites an estimation that more than half of Ashkenazi Jews in the world are linked to Maharam of Padua.
See article here
Maharam, in turn, is a descendant of Rashi, who is linked to King David.

מעריכים שלמעלה ממחצית היהודים האשכנזים בעולם נמנים על צאצאי המהר"ם מפדובה, ר' מאיר קצנלנבוגן, שנולד ב 1482
הוא מצידו מתייחס אל רש"י (נולד 1040) , שמתייחס אל דוד המלך
ספר היחס מטשרנוביל ורוזין
Sefer Ha-Yachas Mi-Tshernobil Ve-Ruzhin (Lublin, 1938) by Aaron D. Twerski
See a chapter in this book   -   ראה פרק בספר זה   with details of the link
...
from Maharam of Padua to Rashi, to King David
הספר מפרט, על סמך מקורות אחרים, 15 דורות מרש"י עד מהר"ם מפדובה
וכן ממשיך (ברשימה שכנראה אינה מלאה) לפרט את הקשר מרש"י לדוד המלך
One might as well start from square one ...     ... למה, אם כן, לא להתחיל מבראשית
                  למניעת עיוותים בהצגת דף זה, וודא שבהגדרות תצורת המחשב רזולוצית מסך היא 768 על 1024 או יותר, ומתח חלון זה לרוחב


      (source: Genesis 5-9)
              Ten generations, 2000 years from Adam to Noah     עשרה דורות מאדם עד נח

        Adam > Seth > Enos > Cainan > Mahalaleel > Jared > Enoch > Methuselah > Lamech > Noah
          נח           למך           מתושלח         חנוך       ירד             מהללאל         קינן       אנוש       שת     אדם


                  Ten generations from Noah to Abraham         עשרה דורות מנח לאברהם

                      Abraham died at age 175, about 50 years after Noah's death, approx. year 2055 = 1705 BCE
            Noah > Shem > Arphaxed > Saleh > Eber > Peleg > Reu > Serug > Nahor > Terah > Abraham
            אברהם       תרח       נחור       שרוג       רעו         פלג       עבר     שלח       ארפכשד           שם         נח


            Thireen generations, 850 years from Abraham to king David   (source: Genesis,Exodus,Ruth)

                אברהם > יצחק > יעקב > יהודה > פרץ > חצרון > רם > עמינדב > נחשון > שלמא > בועז > עובד > ישי > דוד
        king David <<                                                                                                                         << Abraham


                            From King David to Hillel "the Elder"         מדוד המלך עד הלל הזקן

            Source: Talmud Ketubot and Taanit               דוד   >   שפטי-ה (בן אביטל)   >   ... (*) ...   >> הלל הזקן
(*) Iggeret Rav Sherira Gaon (Letter of Rabbi Sherira Gaon), written 986 CE,
      chronicles this chain in detail through the Geonim period of his time
אגרת רב שרירא גאון, נכתבה בשנת 986 לספירה (*)
בה הוא מפרט שלשלת זו עד לימיו בתקופת הגאונים

  Johanan HaSandlar   הלל הזקן > שמעון הנשיא > ר' גמליאל הזקן > ... ( דור רביעי ל ) ... >>   ר'יוחנן הסנדלר


                                Rashi     ר' יוחנן הסנדלר עד רש"י
A number of medieval sources give detailed list of 12 generations between Johanan HaSandlar and Rashi. Though the link is accepted as fact, the accuracy and completeness of the list is in question, since 12 generations (normally about 300 years) are not likely to span 900 years רשימות שונות מימי הביניים מונות 12 דורות מרבי יוחנן הסנדלר לרשי. ספק אם הרשימות שלימות ומדויקות, כיון ש 12 דורות (כ 300 שנה בדרך כלל) נראים מעט מדי לפער של 900 שנה                      R' Meir Katzenellenbogen     רש"י עד ר' מאיר קצנלבויגן    

                      fifteen generations, see Source: Sefer Ha-Yachas above

and on to ...
Rivlin, Rogin lineage   -   ריבלין, רוגוזניצקי Twersky lineage   -   טברסקי                  למניעת עיוותים בהצגת דף זה, וודא שבהגדרות תצורת המחשב רזולוצית מסך היא 768 על 1024 או יותר, ומתח חלון זה לרוחב
  To avoid distortion of text in his page, be sure screen resolution is set to 768x1024 or higher, and stretch this window wide


          web page authored by David Twersky   davidtwer@hotmail.com     www.tavron.com